PRZEPIS NA ROZWÓJ – KOMPETENCJE SZYTE NA MIARĘ 2

Alt Text

PROJEKT: PRZEPIS NA ROZWÓJ – KOMPETENCJE SZYTE NA MIARĘ

OPIS PROJEKTU

Projekt jest realizowany w ramach ogólnopolskiego konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) „Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach; nr POWR.02.21.00-IP.09-00-004/20.

01.07.2020-30.06.2022

Celem projektu jest rozwój kapitału ludzkiego 72 przedsiębiorstw z sektora Przemysłu Mody i Innowacyjnych Tekstyliów, poprzez podniesienie kwalifikacji
przez min 194 z 216 ich pracowników objętych wsparciem, zgodnie z rekomendacjami Sektorowej Rady, do VI 2022 roku. Cel ten bezpośrednio realizuje cel szczegółowy POWER, poprzez zwiększenie liczby przedsiębiorstw objętych działaniami rozwojowymi.

Wsparcie może być udzielone pracownikom spełniającym warunki zgodne z Załącznikiem nr 2 do Regulaminu na realizację usług rozwojowych (wynikających z Rekomendacji Rady ds. Kompetencji Mody i Innowacyjnych Tekstyliów) prowadzących do uzyskania konkretnych kwalifikacji związanych z prowadzeniem procesu produkcji odzieży w poszczególnych obszarach działalności Przedsiębiorstw z Sektora, tj.:

 

 • Konstruowanie w systemach CAD/CAM przemysłowych szablonów krojczych (wraz z walidacją).
 • Zarządzanie procesami technologicznymi w branży mody (wraz z walidacją).
 • Konstruowanie szablonów do produkcji przemysłowej (wraz z walidacją).
 • Wytwarzanie obuwia lub odzieży miarowej damskiej (wraz z walidacją).
 • Doradzanie klientowi i sprzedawanie obuwia lub odzieży krótkoseryjnej i luksusowej typu made to measure (MTM) (wraz z walidacją).
 • Kontrolowanie jakości w branży odzieżowej i obuwniczej (wraz z walidacją).
 • Zarządzanie procesami technologicznymi w branży mody (wraz z walidacją).
 • Opracowywanie dokumentacji technologicznej w branży mody (wraz z walidacją).
 • Prowadzenie działań logistycznych związanych z produkcją odzieży i obuwia (wraz z walidacją).
 • Nowe modele biznesowe – dywersyfikacja działań, szukanie nisz w zakresie produkcji i usług, szukanie nowych nabywców dóbr.
 • Wdrażanie prowadzenia sprzedaży i obsługi klienta w e-commerce.
 • Zaopatrzenie surowcowe zakładu produkcyjnego w warunkach pandemii.
 • Współpraca z klientem i jego obsługa w warunkach pracy zdalnej i izolacji społecznej.
 • Organizacja sprzedaży i promocji w warunkach pandemii.
 • Zarządzanie kryzysowe w obliczu pandemii.

Liczba przedsiębiorstw przewidzianych do objęcia wsparciem: 72 przedsiębiorstwa (216 osób) z sektora przemysłu mody oraz innowacyjnych tekstyliów (dział 13 PKD: tekstylny/włókienniczy, dział 14: odzieżowy, dział 15: skórzany) z zastrzeżeniem, że pracownicy dużych firm stanowić mogą maksymalnie 25% ogółu uczestników.

Wsparcie obejmować może usługi rozwojowe w następujących obszarach tematycznych:

 

 • Konstruowanie w systemach CAD/CAM przemysłowych szablonów krojczych (wraz z walidacją).
 • Zarządzanie procesami technologicznymi w branży mody (wraz z walidacją).
 • Konstruowanie szablonów do produkcji przemysłowej (wraz z walidacją).
 • Wytwarzanie obuwia lub odzieży miarowej damskiej (wraz z walidacją).
 • Doradzanie klientowi i sprzedawanie obuwia lub odzieży krótkoseryjnej i luksusowej typu made to measure (MTM) (wraz z walidacją).
 • Kontrolowanie jakości w branży odzieżowej i obuwniczej (wraz z walidacją).
 • Zarządzanie procesami technologicznymi w branży mody (wraz z walidacją).
 • Opracowywanie dokumentacji technologicznej w branży mody (wraz z walidacją).
 • Prowadzenie działań logistycznych związanych z produkcją odzieży i obuwia (wraz z walidacją).
 • Nowe modele biznesowe – dywersyfikacja działań, szukanie nisz w zakresie produkcji i usług, szukanie nowych nabywców dóbr.
 • Wdrażanie prowadzenia sprzedaży i obsługi klienta w e-commerce.
 • Zaopatrzenie surowcowe zakładu produkcyjnego w warunkach pandemii.
 • Współpraca z klientem i jego obsługa w warunkach pracy zdalnej i izolacji społecznej.
 • Organizacja sprzedaży i promocji w warunkach pandemii.
 • Zarządzanie kryzysowe w obliczu pandemii.
Alt Text

Więcej informacji można znaleźć na stronie HRP.com.pl

Przepis na Rozwój